Портал в режимі тестування та наповнення
Меню
Викривачам
Опубліковано 19 жовтня 2022 року о 09:00

Повідомити про корупцію відносно поліцейських, державних службовців та інших працівників поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області

Шановний викривачу!

На цій сторінці Ви можете залишити повідомлення сектору запобігання корупції Головного управління Національної поліції в Сумській області про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), вчинених поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками ГУНП в Сумській області.

Порядок здійснення перевірки за повідомленням викривача визначено
ст. 53-2 Закону:

1. Викривач самостійно визначає, які канали використовувати для повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, а саме: внутрішні, регулярні або зовнішні канали.

2. Вимоги до повідомлень (у тому числі анонімних) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються цим Законом.

Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

3. Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, здійснене через зовнішні або внутрішні канали повідомлення такої інформації, підлягає попередньому розгляду уповноваженою особою у строк не більше десяти робочих днів з дня внесення цієї інформації до Єдиного порталу повідомлень викривачів.

У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не відповідає вимогам цього Закону, його подальший розгляд здійснюється у порядку, визначеному для розгляду звернень громадян, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

У разі якщо під час попереднього розгляду повідомлення встановлено, що воно не належить до компетенції органу або юридичної особи, до якого (якої) воно надійшло, подальший розгляд такого повідомлення припиняється, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення, з одночасним роз’ясненням щодо компетенції органу або юридичної особи, уповноважених на здійснення розгляду чи розслідування фактів, викладених у повідомленні.

У разі якщо наведена у повідомленні інформація стосується уповноваженої особи органу або юридичної особи, до якого (якої) надійшло таке повідомлення, порядок розгляду такого повідомлення визначається керівником відповідного органу або юридичної особи.

У разі якщо наведена у повідомленні інформація стосується керівника органу або юридичної особи, до якого (якої) воно надійшло, таке повідомлення у триденний строк надсилається суб’єкту, уповноваженому здійснювати розгляд чи розслідування фактів, викладених у повідомленні, про що інформується особа, яка здійснила повідомлення.

У разі якщо за результатами попереднього розгляду повідомлення викладена у ньому інформація підтверджується, винні особи притягаються до дисциплінарної відповідальності уповноваженим на це суб’єктом відповідного органу або юридичної особи.

У разі якщо в ході проведення попереднього розгляду виявляються ознаки корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, матеріали передаються відповідному спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції або Державному бюро розслідувань.

Дисциплінарне провадження за повідомленням проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попереднього розгляду. Якщо в зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк дисциплінарного провадження може бути продовжено до 45 днів. Повторне продовження строку внутрішньої перевірки не допускається.

Особі, яка здійснила повідомлення, надається детальна інформація про результати попереднього розгляду, а також дисциплінарного провадження (якщо воно проводилося) у триденний строк з дня завершення відповідного розгляду чи провадження.

Інформація про можливі факти кримінальних правопорушень, одержана органами досудового розслідування, розглядається в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Інформація про можливі факти адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією, одержана органами, уповноважені особи яких мають право складати протоколи про відповідні адміністративні правопорушення, розглядається в порядку, визначеному законом.

4. Для повідомлення інформації з обмеженим доступом (крім інформації, яка містить державну таємницю, порядок повідомлення якої визначений законом) викривач може використовувати зовнішні канали повідомлення інформації у разі якщо:

1) повідомлення інформації через внутрішні та регулярні канали не дало ефективних результатів у встановлений для її перевірки або розслідування строк (відмовлено у проведенні перевірки або розслідування повідомленої інформації; виявлені порушення не привели до притягнення чи початку процедури притягнення винних осіб до відповідальності, відновлення порушених прав і свобод осіб, відшкодування завданої шкоди; не вжито заходів щодо припинення діянь або бездіяльності, інформацію про які повідомлено; не вжито заходів щодо запобігання шкоді чи загрозам, інформацію про які повідомлено тощо);

2) внутрішні канали не будуть ефективними, оскільки інформація про шкоду або загрозу суспільним інтересам, що розкривається, належить до інформації, яка згідно із Законом України "Про інформацію" вважається предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає над потенційною шкодою від її поширення;

3) викривача, його близьких осіб звільнено з роботи (посади), піддано дисциплінарному стягненню, вчинено щодо них інші негативні заходи впливу чи заходи дискримінації у зв’язку з повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону;

4) відсутні внутрішні або регулярні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, через які може бути повідомлена відповідна інформація;

5) є реальна загроза знищення документів або доказів, що стосуються поширюваної інформації.

 

Kанали зв’язку для повідомлення про корупцію:


ПОРЯДОК щодо впровадження в ГУНП в Сумській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»


ПОРЯДОК обробки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять внутрішніми каналами повідомлення до ГУНП у Сумській області

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ із впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» у Головному управлінні Національної поліції в Сумській області 


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГУНП в Сумській області

14.12.2023 № 1044

ПОРЯДОК

обробки повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надходять регулярними каналами повідомлення до ГУНП в Сумській області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає внутрішні процедури і механізми прийняття та розгляду в ГУНП в Сумській області повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), що надходять регулярними каналами повідомлення, здійснення їх перевірки та належного реагування на такі повідомлення.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

анонімне повідомлення – повідомлення, здійснене особою без зазначення авторства (анонімно) про можливі факти вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками (далі – працівники) структурних підрозділів ГУНП в Сумській області (далі – ГУНП), керівництвом територіальних (відокремлених) підрозділів поліції (далі – підрозділи поліції), якщо наведена у ньому інформація стосується працівників ГУНП та/або керівництва підрозділів поліції, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені;

повідомлення – здійснене через регулярні канали письмове чи усне повідомлення особи (індивідуальне) або групи осіб (колективне) про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, що містить фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення такого порушення працівниками ГУНП або керівництвом підрозділів поліції, які можуть бути перевірені;

СЗК ГУНП– сектор запобігання корупції ГУНП в Сумській області; керівник СЗК ГУНП – начальник СЗК ГУНП в Сумській області або особа, яка виконує його обов’язки;

виконавець СЗК ГУНП – визначений резолюцією керівника СЗК ГУНП поліцейський, державний службовець або інший працівник СЗК ГУНП (далі –

2

працівник СЗК ГУНП), якому доручено проведення попередньої перевірки повідомлення або анонімного повідомлення;

діловод СЗК ГУНП – працівник СЗК ГУНП, призначений керівником СЗК ГУНП відповідальним за організацію та ведення діловодства, архівного зберігання документів;

уповноважений працівник ГУНП – працівник ГУНП в Сумській області, до повноважень (функцій) якого належить прийняття повідомлень, що надходять через регулярні канали повідомлень;

регулярні канали повідомлення – шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем суб'єкту владних повноважень, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішень з питань, щодо яких розкривається відповідна інформація;

захищені анонімні канали зв'язку - канали онлайн-зв'язку, анонімні гарячі лінії, електронні поштові скриньки та інше, через які викривач може здійснити повідомлення, гарантовано зберігаючи свою анонімність;

попередня перевірка – перевірка фактичних даних, викладених у повідомленні, яка проводиться виконавцем СЗК ГУНП у спосіб та строки, визначені частиною третьою статті 532 Закону, або перевірка фактичних даних, викладених в анонімному повідомленні, яка проводиться виконавцем СЗК ГУНП у спосіб та строки, визначені частиною п’ятою статті 53 Закону;

резолюція – зроблений посадовою особою напис на документі, який містить стислий зміст прийнятого нею рішення щодо виконання документа.

Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі та Законах України «Про Національну поліцію», «Про державну службу», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних».

3. Усне повідомлення викладається особою (групою осіб) через канали онлайн-зв’язку, анонімні гарячі лінії.

4. Забороняється розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки та/або розслідування повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, встановлених законами України.

3

5. У разі, якщо законами України дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, викривач повинен бути повідомлений про це не пізніше ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення.

6. Цей Порядок не поширюються на порядок розгляду документів, заяв, скарг, запитів чи інших звернень громадян, визначений кримінальним процесуальним, цивільним процесуальним, трудовим законодавством, Кодексом адміністративного судочинства України, Законами України «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», іншими законами України.

II. Прийняття повідомлень

1. Повідомлення та анонімні повідомлення стосовно працівників ГУНП та/або керівництва підрозділів поліції, які надходять до ГУНП через регулярні канали повідомлення приймаються уповноваженими працівниками ГУНП або працівниками СЗК ГУНП.

2. Повідомлення та анонімні повідомлення стосовно працівників ГУНП та/або керівництва підрозділів поліції, отримані визначеними структурними підрозділами ГУНП через регулярні канали повідомлення, в день їх отримання або не пізніше наступного робочого дня передаються через діловода СЗК ГУНП або інших працівників СЗК ГУНП керівникові СЗК ГУНП для первинного розгляду, під час якого керівник СЗК ГУНП визначає працівника СЗК ГУНП, відповідального за розгляд такого повідомлення, про що накладає резолюцію.

3. Після накладення резолюції керівник СЗК ГУНП не пізніше наступного робочого дня передає повідомлення або анонімне повідомлення діловоду СЗК ГУНП для його подальшої реєстрації та передачі працівникові СЗК ГУНП, який визначений виконавцем у відповідній резолюції.

4. Повідомлення та анонімні повідомлення стосовно працівників ГУНП та/або керівництва підрозділів поліції, які надходять регулярними каналами повідомлень, реєструються діловодом СЗК ГУНП у Журналі обліку повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли регулярними каналами повідомлення до центрального органу управління поліції (далі – Журнал обліку повідомлень про корупцію) (додаток 1) у день їх передачі діловодові СЗК ГУНП для реєстрації.

4

5. Журнал обліку повідомлень про корупцію ведеться діловодом СЗК ГУНП у паперовій формі та повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений печаткою СЗК ГУНП і підписом керівника СЗК ГУНП.

6. Реєстрація повідомлень та/або анонімних повідомлень у Журналі обліку повідомлень про корупцію здійснюється із застосуванням індексів, які проставляються через дріб після зазначення номера реєстрації цих повідомлень, а саме:

1) П – повідомлення про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, порушення інших вимог Закону;

2) АП – анонімне повідомлення про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, порушення інших вимог Закону.

7. Усні повідомлення та усні анонімні повідомлення, які надійшли каналами онлайн-зв'язку оформлюються відповідним уповноваженим працівником ГУНП, який безпосередньо прийняв таке повідомлення, шляхом заповнення протоколу прийняття усного повідомлення, усного анонімного повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язані з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – протокол) (додаток 2).

У разі, якщо під час усної розмови не можна встановити суть можливого порушення відповідний працівник ГУНП пропонує особі звернутися до СЗК ГУНП письмово або надіслати до СЗК ГУНП повідомлення електронними каналами зв’язку.

8. Оформлене згідно з вимогами пункту 7 цих методичних рекомендацій усне повідомлення або усне анонімне повідомлення (протокол) у день їх отримання уповноваженим працівником ГУНП або працівником СЗК ГУНП, передається цим працівником через діловода СЗК ГУНП керівникові СЗК ГУНП для первинного розгляду та накладення резолюції (крім повідомлення, яке стосується дій або бездіяльності керівника СЗК ГУНП, подальший порядок розгляду якого визначає Голова Національної поліції України).

9. Оформлене відповідно до вимог пункту 7 цих методичних рекомендацій усне повідомлення або усне анонімне повідомлення (Протокол) у день їх отримання уповноваженим працівником ГУНП або працівником СЗК ГУНП, однак, не пізніше наступного робочого, дня передається до СЗК ГУНП для первинного розгляду.

10. Повідомлення або анонімні повідомлення, які надходять каналами онлайн-зв'язку, анонімними гарячими лініями, електронними поштовими скриньками, оформлюються уповноваженим працівником ГУНП або працівником СЗК ГУНП шляхом їх роздрукування у день отримання або не пізніше наступного робочого дня та передаються через діловода СЗК ГУНП керівникові СЗК ГУНП для накладення резолюції (крім повідомлень, які

5

стосуються дій або бездіяльності керівника СЗК ГУНП, подальший порядок розгляду яких визначає начальник ГУНП).

11. Повідомлення або анонімні повідомлення, які отримуються уповноваженим працівником ГУНП або працівником СЗК ГУНП електронною поштовою скринькою, розміщеною на офіційному веб-сайті ГУНП, оформлюються цими працівниками, шляхом їх роздрукування в день отримання або не пізніше наступного робочого дня та передаються керівникові СЗК ГУНП для накладення резолюції.

12. Після здійснення реєстрації повідомлення або анонімного повідомлення діловодом СЗК ГУНП згідно з вимогами пункту 4 розділу ІІ цих методичних рекомендацій таке повідомлення або анонімне повідомлення не пізніше наступного робочого дня передається діловодом СЗК ГУНП під підпис виконавцю СЗК ГУНП, про що робиться відповідна відмітка в Журналі обліку повідомлень.

13. У разі, коли повідомлення або анонімне повідомлення за змістом не відповідає вимогам, що визначені Законом, воно реєструється та розглядається (крім анонімного повідомлення (анонімного звернення), яке розгляду не підлягає) відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, у засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348, Порядку розгляду звернень та організації проведення особистого прийому громадян в органах та підрозділах Національної поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 15 листопада 2017 року № 930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2017 року за № 1493/31361.

ІІІ. Розгляд повідомлень

1. Повідомлення розглядаються в порядку, визначеному статтею 532 Закону.

2. Попередня перевірка та прийняття рішення за її результатами здійснюються у строк не більш як 10 робочих днів з дня реєстрації повідомлення діловодом СЗК ГУНП.

3. За результатами попередньої перевірки виконавець СЗК ГУНП складає в довільній формі довідку на ім’я керівника СЗК ГУНП із зазначенням результатів проведення попередньої перевірки та пропозицій щодо прийняття за її результатами одного з рішень, визначених частиною третьою статті 532 Закону.

6

Виконавець СЗК ГУНП виготовляє копії всіх матеріалів попередньої перевірки, які передає діловоду СЗК ГУНП для їх подальшого зберігання.

Повідомлення разом з довідкою про результати попередньої перевірки та іншими матеріалами цієї перевірки виконавець СЗК ГУНП надає керівникові СЗК ГУНП для подальшого прийняття відповідного рішення.

4. Керівник СЗК ГУНП здійснює розгляд отриманих від виконавця СЗК ГУНП матеріалів попередньої перевірки та приймає одне з таких рішень:

4.1. надсилає доповідною запискою на ім’я начальника ГУНП матеріали попередньої перевірки для призначення службового розслідування в разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;

4.2. передає матеріали попередньої перевірки до відповідного органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;

4.3. закриває провадження з розгляду повідомлення в разі непідтвердження фактів, викладених у такому повідомленні, про що здійснює відповідний запис на довідці про результати попередньої перевірки цього повідомлення.

5. Про прийняте за результатами попередньої перевірки рішення керівник СЗК ГУНП повідомляє виконавця СЗК ГУНП та повертає йому всі матеріали попередньої перевірки разом з довідкою про її результати.

6. Залежно від прийнятого керівником СЗК ГУНП рішення за результатами попередньої перевірки виконавець СЗК ГУНП готує проєкт доповідної записки на ім’я начальника ГУНП з пропозиціями про призначення службового розслідування за повідомленням (далі – доповідна записка СЗК ГУНП) або проєкт супровідного листа СЗК ГУНП про направлення матеріалів попередньої перевірки до відповідного органу досудового розслідування або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення (далі – супровідний лист СЗК ГУНП), які надає керівникові СЗК ГУНП на підпис.

Підписана керівником СЗК ГУНП доповідна записка СЗК ГУНП (супровідний лист СЗК ГУНП) разом з матеріалами попередньої перевірки передається виконавцем СЗК ГУНП діловодові СЗК ГУНП для їх подальшого направлення відповідному адресату.

7. У разі прийняття керівником СЗК ГУНП за результатами попередньої перевірки рішення про закриття провадження з розгляду повідомлення виконавець СЗК ГУНП передає діловодові СЗК ГУНП усі матеріали

7

попередньої перевірки разом з довідкою про її результати для подальшого зберігання у визначеному порядку.

8. Попередня перевірка вважається завершеною з дня прийняття начальником ГУНП рішення про проведення службового розслідування за фактами, викладеними в повідомленні, або з дня прийняття керівником СЗК ГУНП рішення щодо передачі матеріалів попередньої перевірки до відповідного органу досудового розслідування або закриття провадження з розгляду повідомлення.

9. Виконавець СЗК ГУНП протягом трьох календарних днів з дня завершення відповідної попередньої перевірки готує проєкт листа СЗК ГУНП на ім’я викривача з викладенням детальної інформації про результати попередньої перевірки за його повідомленням, який у цей же термін надає керівникові СЗК на підпис.

10. Керівник СЗК ГУНП у день отримання проєкту листа викривачу розглядає, підписує його та цього ж дня передає проєкт листа виконавцю СЗК, який у цей же день надає його діловодові СЗК ГУНП для подальшої реєстрації у визначеному порядку та подальшого відправлення такого листа викривачу засобами поштового чи електронного зв’язку.

11. У разі, якщо викладена в повідомленні інформація не належить до компетенції СЗК ГУНП, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації.

12. У разі, якщо викладена в повідомленні або в анонімному повідомленні інформація стосується дій або бездіяльності начальника ГУНП, таке повідомлення без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається до Національної поліції України, що визначає порядок подальшого розгляду такого повідомлення.

13. У разі, якщо викладена в повідомленні або в анонімному повідомленні інформація стосується дій або бездіяльності керівника СЗК ГУНП, таке повідомлення без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається начальнику ГУНП, який визначає порядок подальшого розгляду такого повідомлення.

14. Матеріали або копії матеріалів попередньої перевірки зберігаються в СЗК ГУНП протягом трьох років з дня отримання повідомлення.

15. Службове розслідування за повідомленням проводиться у строки та в порядку, визначеному частиною третьою статті 532 Закону.

8

16. Розгляд анонімних повідомлень здійснюється в порядку, передбаченому частиною п’ятою статті 53 Закону, працівником СЗК ГУНП, якому керівником СЗК ГУНП доручено розгляд такого анонімного повідомлення згідно з резолюцією.

Цей Порядок носить інформаційно-роз’яснювальний і рекомендаційний характер та не встановлює нових правових норм.

Начальник СЗК

ГУНП в Сумській області

підполковник поліції о.п Наталія БОЙКО


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПРО ВНУТРІШНІ ПРОЦЕДУРИ ТА МЕХАНІЗМИ щодо прийняття та розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», перевірки та належного реагування на повідомлення, що надходять  до ГУНП в Сумській області.


Положення

про впровадження в ГУНП в Сумській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

І. Загальні положення:

1. Це Положення розроблено з метою впровадження в ГУНП в Сумській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон України).

2. ГУНП в Сумській області заохочує викривачів та сприяє їм у повідомленні про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України.

3. Це Положення поширюється на поліцейських, державних службовців та інших працівників ГУНП в Сумській області (далі - працівники поліції).

4. У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

механізми заохочення викривачів та формування культури повідомлення – механізми заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України;

повідомлення – повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України;

уповноважений підрозділ – сектор запобігання корупції ГУНП в Сумській області, до повноважень якого належить запобігання та виявлення корупції в ГУНП в Сумській області.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України.

5. Особа не є викривачем, якщо повідомить інформацію, яка є загальновідомою, або відомості, зазначені у повідомленні, не містять фактичних даних.

ІІ. Правова основа механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення:

1. Правову основу формування та функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення складають Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти корупції (стаття 33), Цивільна конвенція про боротьбу

з корупцією (стаття 9), Закону України «Про запобігання корупції».

2. ГУНП в Сумській області забезпечує викривачам умови для здійснення повідомлення шляхом впровадження механізмів заохочення та формування культури повідомлення.

ІІІ. Форми заохочення та формування культури повідомлення:

1. Механізми заохочення повідомлення реалізуються у таких формах:

- затвердження наказів, які визначають форми заохочення, організаційні засади функціонування механізму заохочення;

- надання уповноваженим підрозділом методичної допомоги та консультацій щодо здійснення повідомлення;

- впровадження морального та інших видів заохочення викривачів, передбачених Положенням про заохочення в Національній поліції України, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 25 квітня 2019 року № 317, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2019 року за № 535/33506 з урахуванням права викривача на конфіденційність та анонімність, передбачених законом.

2. Механізми формування культури повідомлення реалізуються у таких формах:

дотримання Правил етичної поведінки поліцейських, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 09 листопада 2016 року № 1179, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 грудня 2016 року за № 576/29706 (зі змінами);

проведення навчань з питань формування культури повідомлення.

IV. Організаційні засади щодо функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення:

1. Організаційне забезпечення функціонування механізму заохочення та формування культури повідомлення здійснює уповноважений підрозділ.

2. Керівник уповноваженого підрозділу організовує та контролює роботу щодо формування культури повідомлення та забезпечення функціонування механізму заохочення викривачів.

3. Уповноважений підрозділ здійснює заходи заохочення та формування культури повідомлень шляхом:

- послідовної та систематичної роботи щодо запобігання корупції в ГУНП в Сумській області;

- ефективної організації роботи внутрішніх каналів повідомлення;

- якісного, своєчасного, об’єктивного та неупередженого розгляду повідомлень, що надійшли для розгляду до ГУНП в Сумській області, реагування в межах компетенції на кожне обґрунтоване повідомлення;

- постійної взаємодії з викривачем та інформування його про стан та результати розгляду повідомлення, забезпечення конфіденційності під час

взаємодії із викривачем;

- надання методичної допомоги, консультацій, проведення внутрішніх навчань щодо здійснення повідомлень та захисту викривачів;

- розміщення на офіційному вебпорталі ГУНП в Сумській області інформації про внутрішні канали для повідомлень;

4. Працівнику поліції, якому стала відома інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України, вчинених іншим працівником поліції, зобов’язаний повідомити керівництво Національної поліції України, уповноважений підрозділ або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції (наказ Національної поліції України від 16 вересня 2022 року № 661 «Про деякі питання діяльності спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції в системі Національної поліції України»).

5. З метою заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України працівники поліції, у тому числі викривачі можуть використовувати:

Пам’ятку щодо етичної поведінки (додаток 1).

Пам’ятку щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача (додаток 2).

Пам’ятку щодо отримання викривачем безоплатної вторинної правничої допомоги (додаток 3).

Пам’ятку щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України (додаток 4).

Пам’ятку щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України в ГУНП в Сумській області (додаток 5).

V. Права та гарантії захисту викривачів:

1. Викривач має такі права:

- бути повідомленим про свої права та обов’язки, передбачені Законом України;

- подавати докази на підтвердження свого повідомлення;

- отримувати від ГУНП в Сумській області підтвердження прийняття та реєстрації повідомлення;

- давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати;

- на безоплатну правничу допомогу у зв’язку із захистом прав викривача;

на конфіденційність;

- повідомляти про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України без зазначення відомостей про себе (анонімно);

- у разі загрози життю і здоров’ю на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла або на відмову від таких заходів;

- на відшкодування витрат у зв’язку із захистом своїх прав, витрат на адвоката у зв’язку із захистом прав особи як викривача, витрат на судовий збір;

- на винагороду у випадках та на умовах, визначених Законом України; на отримання психологічної допомоги;

- на звільнення від юридичної відповідальності у визначених Законом України випадках;

- отримувати інформацію про стан та результати розгляду, перевірки та/або розслідування за фактом повідомлення ним інформації.

2. Права та гарантії захисту викривачів поширюються на близьких осіб викривача.

3. Будь-яке повідомлення є конфіденційним, навіть якщо особа не є викривачем в розумінні норм Закону України.

4. Розкриття (розголошення) інформації про викривача заборонено, крім випадків, встановлених законом. Уповноважений підрозділ зобов’язаний перевіряти кожен випадок розкриття (розголошення) конфіденційної інформації про особу, що здійснила повідомлення, та вживати в межах компетенції заходів щодо притягнення до відповідальності винних осіб.

VI. Проведення аналізу та самооцінки успішності заохочення та формування культури повідомлення:

1. Уповноважений підрозділ щорічно проводить самооцінку впровадження системних заходів, спрямованих на заохочення та формування культури повідомлення.

2. Під час проведення самооцінки успішності заохочення та формування культури повідомлення необхідно застосовувати такі індикатори:

- кількість просвітницьких заходів, спрямованих на формування поваги до викривачів;

- кількість працівників поліції, що пройшли навчання;

- кількість методичних та просвітницьких матеріалів;

- кількість звернень щодо порушення прав викривачів через здійснене повідомлення;

- кількість повідомлень від викривачів;

- кількість та види застосованих заохочень.

3. Результати самооцінки надаються начальнику ГУНП в Сумській області.

Начальник СЗК

ГУНП в Сумській області

підполковник поліції о/п Наталія БОЙКО

Додаток 1

до Положення щодо впровадження в ГУНП в Сумській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції»

(пункт 5 розділу IV)

Пам’ятка

щодо етичної поведінки в ГУНП в Сумській області

Основним принципом діяльності працівників поліції має бути доброчесність, тобто їх дії мають бути спрямовані на захист публічних інтересів та відмову від превалювання приватного інтересу під час здійснення повноважень.

Працівники поліції зобов’язані:

неухильно дотримуватись етичних норм поведінки;

діяти виключно в інтересах держави;

сумлінно виконувати функціональні (посадові) обов'язки;

не допускати в межах компетенції зловживань та неефективного використання державної власності;

діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання;

дотримуватись політичної нейтральності;

утримуватись від виконання рішень чи доручень керівництва Національної поліції України, якщо вони суперечать закону;

не вчиняти і не брати участі у вчиненні корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та інших порушень закону;

невідкладно інформувати керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, або посадову особу, відповідальну за запобігання корупції в Національній поліції України про можливі випадки корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення та інших порушень закону;

вживати заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання реального, потенційного конфлікту інтересів.

Працівникам поліції заборонено:

використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов’язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі використовувати будь-яке державне чи комунальне майно або кошти в приватних інтересах;

розголошувати або використовувати в інший спосіб конфіденційну та іншу інформацію з обмеженим доступом, що стала відома у зв’язку з виконанням своїх службових повноважень та професійних обов’язків;

використовувати службові повноваження в інтересах політичних партій чи їх осередків або окремих політиків.

Пам'ятку вручено та з нею ознайомлено:

(дата)

(підпис)

(П.І.Б. працівника)

Додаток 2

до Положення щодо впровадження в ГУНП в Сумській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (пункт 5 розділу IV)

Пам’ятка

щодо правового статусу, прав та гарантій захисту викривача

Викривач– особа, яка повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її діяльністю, проходженням нею служби чи навчання.

Важливо!

викривач– це фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка має переконання, що інформація є достовірною;

повідомлення викривача має містити інформацію про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України, тобто такі фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення правопорушення та можуть бути перевірені (зокрема, це відомості про обставини правопорушення, місце і час його вчинення, особу, яка його вчинила);

інформація стала відома викривачу у зв’язку з його трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням служби чи навчання, участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Викривач має такі права:

бути повідомленим про його права та обов’язки; на отримання інформації про стан та результати розгляду; подавати докази, давати пояснення, свідчення або відмовитися їх давати; на безоплатну правову допомогу у зв’язку із захистом прав викривача; па відшкодування витрат у зв’язку із захистом прав викривачів, витрат на адвоката та судовий збір;

на конфіденційність та анонімність;

на забезпечення безпеки щодо себе та близьких осіб, майна та житла у разі загрози життю і здоров’ю або на відмову від таких заходів; на винагороду;

на отримання психологічної допомоги;

на звільнення від юридичної відповідальності у визначених випадках.

Продовження додатка 2 Викривач має такі гарантії: Захист трудових прав викривача Заборона звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова у призначенні на вищу посаду, зменшення заробітної плати) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням про корупцію. Виплата заробітної плати (грошового забезпечення) за час вимушеного прогулу та грошових компенсацій за порушення його трудових прав. Викривач може звернутись за захистом своїх прав до: уповноваженого підрозділу (уповноваженої особи) з питань запобігання та виявлення корупції в поліції для забезпечення захисту від застосування негативних заходів з боку керівника або роботодавця для забезпечення правового та іншого захисту, перевірки дотримання законодавства з питань захисту викривачів, внесення приписів з вимогою про усунення порушень трудових та інших прав викривача і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні їхніх прав, у зв’язку з такими повідомленнями Національного агентства з питань запобігання корупції правоохоронних органів для захисту життя, житла, здоров’я та майна центрів безоплатної правничої допомоги для отримання безоплатної вторинної правничої допомоги суду для захисту своїх прав і свобод Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено: (дата) (підпис) (П.І.Б. працівника)

Додаток 3

до Положення щодо впровадження в ГУНП в Сумській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (пункт 5 розділу IV)

Пам’ятка

щодо порядку отримання викривачем безоплатної

вторинної правничої допомоги

1. Викривач має право на безоплатну вторинну правничу допомогу у зв’язку із захистом його прав.

2. Безоплатна вторинна правнича допомога включає такі види правових послуг:

захист від обвинувачення;

здійснення представництва інтересів у судах, інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;

складення документів процесуального характеру.

3. Звернення про надання одного з вказаних у пункті 2 цієї Пам’ятки видів правничих послуг подається викривачем до центру з надання безоплатної вторинної правничої допомоги за місцем фактичного його проживання.

4. Разом зі зверненням про надання безоплатної вторинної правничої допомоги викривач повинен подати документи, що підтверджують здійснення ним повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України.

Такими документами можуть бути, зокрема:

копія відповіді органу (закладу, установи, організації або юридичної особи) на повідомлення (заяву, скаргу) викривача;

копія листа органу (установи) про результати попередньої перевірки за повідомленням викривача про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України;

копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про початок досудового розслідування за участю викривача;

копія повідомлення Національному агентству з питань запобігання корупції про участь викривача у справі про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією;

витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, до якого внесені відомості про заявника (викривача) у справі про корупційний злочин;

інші документи, видані уповноваженими органами, які підтверджують, що особа є викривачем у зв’язку із повідомленням нею інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень закону.

Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:

(дата)

(підпис)

(П.І.Б. працівника)

Додаток 4

до Положення щодо впровадження в ГУНП в Сумській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (пункт 5 розділу IV)

Пам’ятка

щодо розгляду повідомлень про можливі факти корупційних або

пов’язаних з корупцією правопорушень,

інших порушень Закону

Викривач може самостійно обрати через які канали подати повідомлення – внутрішні, регулярні чи зовнішні.

Важливо:

викривач може подати повідомлення як із зазначенням авторства, так і анонімно;

якщо повідомлення викривача не містить фактичних даних, які можуть бути перевірені, викривача інформують про залишення його повідомлення без розгляду.

Порядок (процедура) розгляду повідомлень в ГУНП в Сумській області

Викривач подав повідомлення із зазначенням авторства

Викривач подав повідомлення без зазначення авторства (анонімно)

якщо розгляд повідомлення не належить до компетенції ГУНП в Сумській області – про це ГУНП інформує викривача у 3-денний строк;

якщо повідомлення містить факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України – ГУНП в Сумській області впродовж 24 годин письмово повідомляє спеціального суб’єкта у сфері протидії корупції (прокуратуру, Національну поліцію України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України);

якщо повідомлення стосується дій або бездіяльності керівника ГУНП в Сумській області – повідомлення у 3-денний строк без попередньої перевірки надсилається до Центрального апарату Національної поліції України.

попередня перевірка викладеної у зверненні інформації проводиться до 10 робочих днів, про її результати викривача інформують у 3-денний строк, після попередньої перевірки приймається рішення про:

перевірка викладеної у повідомленні інформації - до 15 (30) днів;

у разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації керівник органу (підрозділу) поліції вживає заходів щодо:

призначення проведення перевірки або розслідування - до 30 (45) днів;

передачу упродовж 24 год матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;

закриття провадження у разі не підтвердження обставин кримінального правопорушення.

Після проведення перевірки або розслідування керівник приймає рішення про:

усунення порушення здійснення заходів щодо відновлення порушених прав та інтересів викривачів;

притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; передачу упродовж 24 годин матеріалів до органу досудового розслідування у разі виявлення ознак кримінального правопорушення;

письмове повідомлення впродовж 24 годин спеціального суб’єкта у сфері протидії корупції (прокуратуру, Національну поліцію України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України).

припинення правопорушення; усунення наслідків правопорушення; притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності; письмового повідомлення впродовж 24 годин спеціального суб’єкта у сфері протидії корупції (прокуратуру, Національну поліцію України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро України);

у разі не підтвердження викладеної у повідомленні інформації – розгляд припиняється.

Інформування викривача про кінцеві результати розгляду повідомлення

Викривач має право отримувати інформацію про стан та результати розгляду його повідомлення. Для цього він подає заяву до установи, а установа протягом 5 днів після отримання заяви надає запитувану інформацію.

Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:

(дата)

(підпис)

(П.І.Б. працівника)

Додаток 5

до Положення щодо впровадження в ГУНП в Сумській області механізмів заохочення викривачів та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (пункт 5 розділу IV)

Пам’ятка

щодо каналів повідомлення про можливі факти корупційних або

пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень

Закону в ГУНП в Сумській області

Викривач самостійно визначає, які канали (внутрішні, регулярні) використовувати для повідомлення в ГУНП в Сумській області.

Внутрішні канали повідомлення– способи захищеного та анонімного повідомлення інформації, яка повідомляється викривачем керівнику органу Національної поліції України або уповноваженому підрозділу (особі), в якому викривач працює (проходить службу).

Внутрішні канали:

спеціальна телефонна лінія– (0542) 667-541 (внутрішній телефон 25-41);

засіб електронного зв’язку– електронна поштова адреса: [email protected];

канал онлайн-зв’язку через офіційний вебпортал ГУНП в Сумській області:

рубрика - «Про поліцію», підрубрика - «Запобігання і протидія корупції», розділ - «Викривачам»

(https://su.npu.gov.ua/zapobihannia-i-protydiia-koruptsii/vykryvacham).

Регулярні канали повідомлення– шляхи захищеного та анонімного повідомлення інформації викривачем органу державної влади, до компетенції якого належить розгляд та прийняття рішення з питань щодо яких здійснюється повідомлення.

Регулярні капали:

безкоштовна телефонна «гаряча лінія» ГУНП в Сумській області –

(0542) 667-094 (щоденно, з 09:00 до 18:00); 102 (цілодобово);

засіб електронного зв’язку– електронна поштова адреса: sum@su.ро1ісе.gov.ua;

поштова адреса: вул. Герасима Кондратьєва, 23, м. Суми, 40000;

телефон +38 (0542) 667-010, електронна адреса sum@su.ро1ісе.gov.ua.

Пам’ятку вручено та з нею ознайомлено:

(дата)

(підпис)

(П.І.Б. працівника)


Якщо ви хочете повідомити про правопорушення, пов’язане з корупцією, дзвоніть на безкоштовну гарячу лінію

Безкоштовна телефонна «гаряча лінія»: (0542) 667–010 (щоденно, з 09:00 до 18:00); 102 (цілодобово).

ЄДИНИЙ ПОРТАЛ ПОВІДОМЛЕНЬ ВИКРИВАЧІВ (https://whistleblowers.nazk.gov.ua/#/)

Також ви можете подзвонити на телефони довіри чи відправити листа на електронну пошту довіри.

У разі наявної інформації про вчинення кримінального чи адміністративного правопорушення чи настання іншої події, яка потребує негайного реагування поліції можете також звернутися на телефонну спецлінію поліції «102», функціонування якої забезпечено цілодобово.

 

Контактна інформація ГУНП в Сумській області:

Електронна пошта [email protected]

Номер телефону чергової частини (0542) 667-094

 

Сектор запобігання корупції ГУНП в Сумській області

Електронна пошта [email protected]

спеціальна телефонна лінія — 25-41

 

Управління запобігання корупції Національної поліції України

Електронна пошта [email protected]

Телефон +380 (44) 254-93-90

 

Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

Електронна пошта [email protected]

Телефон +380 (50) 352-72-77

 

Сумське управління Департаменту внутрішньої безпеки

Електронна пошта [email protected]

Телефон +380 (542) 621-815

 

Національне агентство з питань запобігання корупції

Електронна пошта [email protected]

Телефон +38 (044) 200-06-91

 

Державне бюро розслідувань

Електронна пошта [email protected]

Телефон гарячої лінії +38 (044) 300-27-07
Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux